skip to Main Content

V souladu s nařízeními vlád České republiky a Slovenské republiky se až do odvolání ruší veškeré konvokace a schůzky přidružených skupin! V případě dotazů kontaktujte kancelář Velké lóže.

+420 281 970 090 info@amorc.cz


Členstvo v Ráde Ruže a Kríža A.M.O.R.C. začína prijatím a zaslaním študijného preukazu a prvých podkladov. Hneď po vyplatení prijímacieho poplatku a členského príspevku môže byť nový člen privítaný vo vonkajšom okruhu Rádu Ruže a Kríža.

Od riadne študujúceho člena sa očakáva, že sa bude pravidelne venovať svojmu štúdiu, študijným prácam a jednotlivým cvičeniam a že bude pracovať na sebe, na svojej vlastnej osobnosti. Mal by študovať s nutnou dávkou dôvery v seba, vo vec a mal by sa riadiť pokynmi a radami Rádu. Vzájomná dôvera Rádu a študujúceho sa postupne upevňuje. K členstvu v Ráde Ruže a Kríža patrí aj pravidelné uhrádzanie členských príspevkov ako vonkajší znak pripravenosti podieľať sa na diele Rádu.

Musíme zdôrazniť, že študijný materiál sa študujúcemu len zapožičiava a po prípadnom ukončení členstva ho tento musí na vlastné náklady zaslať späť Rádu Ruže a Kríža. Členské príspevky slúžia výhradne len na udržiavanie organizácie a jej správu.

Členské príspevky

Často dostávame otázku prečo musia byť členské príspevky, keď vraj ide o rozširovanie rosekruciánskeho myšlienkového bohatstva. Dá sa to vôbec zaplatiť peniazmi?

Mnohí ľudia sú ochotní zaplatiť ľubovoľné sumy za svoje osobné koníčky, záľuby a fantázie, ale pre prácu toho druhého nemajú žiadne ohodnotenie. Často počujeme názor, že duchovné veci by mali byť zadarmo. Nemusíme však zaplatiť za každý kúsok papiera, za každý písací stroj, za každú listovú obálku, za známky, tlač, dane a podobne ? Zamyslime sa nad tým, koľko falošnosti a pokrytectva je v tvrdení, že duchovné veci by mali byť zadarmo. Aj keby sme skutočne nepotrebovali žiadne príspevky, aj vtedy by bolo nutné členské príspevky požadovať. Zbaví nás to ľudí, ktorí nie sú ochotní prekonať túto bariéru. Členské príspevky slúžia tiež na to, aby mohli byť udržané mnohé aktivity, ktoré nám predpisujú stanovy a k čomu nás zaväzuje tradícia. Členské príspevky tvoria akési hranice, ktoré musia byť prekonané. Sú vonkajším znakom vnútorného poriadku. Vedľa svojej hlavnej funkcie na udržanie fungovania organizácie a rozširovanie učebného materiálu sú aj základom v zmysle mystického základu všetkého bytia.

V súčasnej dobe je mesačný príspevok člena A.M.O.R.C. v Slovenskej republike vo výške 19,50 €, štvrťročný príspevok 52,00 €, ročný príspevok vo výške 195 €.

Ukončenie členstva

Členstvo v Ráde Ruže a Kríža A.M.O.R.C. môže byť ukončené koncom každého mesiaca aj bez udania dôvodov. Vyžaduje sa iba písomné oznámenie ukončenia členstva formou doporučeného listu. Zaslaný študijný materiál je zároveň potrebné vrátiť na vlastné náklady späť do konca nasledujúceho mesiaca.

Duchovné partnerstvo

Štúdium v Ráde Ruže a Kríža nie je oddelené od vonkajšieho sveta a neuzatvára sa pred ním. Partnerstvo s iným človekom ho môže obohacovať a je možné kráčať cestou rosekruciánov spoločne, prostredníctvom takzvaného duchovného partnerstva, teda formou spoločného členstva. Táto forma členstva zahŕňa životného partnera, blízkych príbuzných alebo aj rodinu. Obaja partneri dostávajú však iba jedny monografie.

Členské príspevky v tomto prípade sú v Slovenskej republike mesačne 23,50 €, štvrťročne 60,00 € a ročný príspevok je vo výške 235 €.

Back To Top