skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

Co je rosekruciánský řád?

AMORC je starověký a mystický řád Rosae Crucis, mystická, filozofická a kulturní, apolitická, nesekcionářská organizace, zaměřená na integrální vývoj člověka (fyzický, psychický a duchovní) v atmosféře dokonalé svobody myšlení. Rosekruciánský odkaz je starodávný a integruje techniky velmi použitelné v praktickém životě, podporující harmonii, rovnováhu, zdraví a probuzení zvláštních schopností spících ve většině lidských bytostí.

Jaké jsou výhody k připojení AMORC?

Na fyzické úrovni jste naučeni dosahovat vynikajících zdraví a zvyšovat vitalitu. Jsou nabízeny specifické techniky ke snížení stresu a prohloubení přirozených léčebných procesů v těle.
Na mentální úrovni jsou přenášeny techniky, které probudí síly objektivního i podvědomého vědomí, rozšíří spektrum vědomí a lépe integrují různé fáze mysli, z nichž používáme malou část.
Na psychické úrovni AMORC integruje cvičení prokázaná v průběhu staletí, aby probudila vnitřní síly, spící ve většině lidských bytostí, jako je intuice – poskytování přístupu k Kosmické moudrosti, s kreativní inspirací a inovativními řešeními životních výzev -, telepatie, jasnovidnost, psychická projekce, samoléčení, kontaktní léčení a léčení na dálku a nespočet dalších latentních sil, naplnění života novými možnostmi a rozšíření nad ním dominance.
Na emoční úrovni , silnější pocit důvěry a míru. Tento vnitřní mír pomůže studentovi zůstat v klidu a soustředit se uprostřed krizí, být zdrojem zmocnění pro ostatní a dosáhnout harmoničtějších osobních vztahů s přáteli a blízkými.
Na duchovní úrovnipostupné vnitřní probuzení, které povede k trvalému vědomí jednoty celého Stvoření a jeho osobního vztahu k celku. Z této duchovní základny plyne všechno ostatní.

Co je mystika?

Slovo „mystika“ pochází z řeckých mystiků a nemá nic společného se slovesem „mystifikovat“, ale pochází ze slovesa „mystika“, což znamená zážitek, který umožňuje lidským bytostem navázat vědomý kontakt s Kosmickou myslí přímo a bez prostředníci prostřednictvím rostoucí harmonizace nebo zvyšování vědomí, což vede k tomu, co se v jiných tradicích nazývá „osvícení“. V AMORC označujeme tento vznešený stav vědomí jako „Kosmické vědomí“, nejvyšší stav vědomí možný pro lidské bytosti. Rosicruciánské techniky mají za cíl připravit studenta na to. Mystiku lze také označit za studium zákonů, kterými se řídí vesmír, a jejich uplatňování na fyzické, duševní a duchovní úrovni.

Věří Rosekruciáni v boha?

Rosicruciánský řád tvrdí, že existuje univerzální princip, který řídí a udržuje vše, co je zdaleka odděleno od Stvoření, s ním je dokonale integrováno. Je to Kosmická mysl, z níž všechny bytosti pocházejí a jsou nedílnou součástí. K této nekonečné mysli mohou mít lidé přístup ve zkušenosti, kterou nazýváme Řádem mystických, skrze hlubokou meditaci, bez potřeby jakéhokoli prostředníka. Tato energie, nazývaná mnoha jmény, jako je Bůh, Alláh, Brahma, Tao atd. v mnoha kulturách a náboženstvích nebo ve Velké architektuře vesmíru (jakmile založil dokonalé zákony pro udržování světů), nemá antropomorfní formu (což by byl jen obrovský stín samotného člověka), ale je nekonečný a je všude . AMORC vás nenaučí, abyste tomu věřili, ale spíše abyste to prožívali, komunikovali s ním, a dokonce se s ním integrovat prostřednictvím cvičení kosmické harmonizace a probuzení latentních psychických schopností. Na druhé straně má Řád výraz: „Bůh mého srdce, Bůh mého porozumění“, protože ví, že zkušenost každého člověka s Bohem je individuální, intimní, utvářející vlastní chápání Boha a respektující porozumění druhým. . Nejdůležitější věcí je naučit se naladit na tuto Kosmickou mysl.

Má AMORC nějakého guru? Má Ježíš nějaké zvláštní postavení v AMORC?

AMORC nemá samozvaného gurua, učitele nebo vůdce. Imperátor i velmistři i všichni ostatní důstojníci řádu jsou voleni a sloužit organizaci neosobním způsobem. Řád také nevyvolává bytost, která by měla přijímat uctívání nebo úctu od svých studentů. Pokud jde o Mistry, kteří se objevili na Zemi v různých dobách, aby podpořili pokrok civilizace – Lao-Tse, Buddha, Ježíš atd. – Řád je považuje za osvícené a starší bratry lidstva. Toho, čeho dosáhli, jednoho dne také dosáhneme díky úsilí o sebepoznání. Ježíš Kristus byl určitě jedním z největších z nich. V tomto smyslu jsou bez pochyby referencí. Ve skutečnosti dokonce pojďme říci, že někteří z nich se účastnili Rosicruciánské tradice své doby,

Jak dlouho trvá kurz AMORC?

Jako „Univerzita života“ a s přihlédnutím k věkové povaze svého odkazu AMORC nenabízí „kurz“ s omezenou dobou trvání, ale esoterickou tradici s tématy rozdělenými do stupňů, jejíž pokrok si vyžaduje značný čas. Možná vás překvapí, ale Rosicruciánská učení se pro svou šíři a hloubku prodlužují na dobu neurčitou. Ve skutečnosti neexistuje způsob, jak vyčerpávat znalosti o životě, ani dosáhnout cíle v úsilí
osobního rozvoje a zlepšování. Výhody výuky AMORC se však projevují již v prvních týdnech studia, protože veškerá výuka řádu je založena na praktické použitelnosti výuky a je na ní založena. Cílem mystické výuky není prohloubit intelekt, ale uklidnit jej a umožnit, aby se stal nástrojem, a ne diktátorem, ještě vyššího a vznešeného kognitivního zážitku, mystického zážitku, když jsou znalosti doplněny moudrostí. Na druhé straně, řád samozřejmě obsahuje pokyny intelektuální a kulturní povahy, které jako vedlejší účinek obohacují shromažďování znalostí svých studentů. Jak již bylo uvedeno jinde, mnoho z těchto informací nenajdete nikde jinde, protože jsou výhradním vlastnictvím Rosicrucianské tradice.

Jak probíhá výuka AMORC?

Po vstupu do AMORC budete pozváni, abyste měli místo ve vašem domě, trvalé nebo dočasné, pro tyto speciální studie; místo, které je pro vás posvátné, ale bez náboženské konotace. Rosicruciánská tradice nazývá toto místo Sanctum, latinské slovo znamenající Sanctuary. Bude to váš duchovní studijní kabinet, prostor trvale vysokých vibrací, kde se můžete správně harmonizovat a energizovat. Rosicruciáni jsou poučeni o tom, jak sestavit své konkrétní Sanctum a jak toho co nejlépe využít. Jakmile bude toto Sanctum v Domě zavedeno, vzrušující studie, kterou se Rosicruciáni věnují, může probíhat v harmonickém postupu. Za tímto účelem AMORC pravidelně zasílá svým přidruženým společnostem oficiální monografie, důvěrné projevy, které se zabývají celou řadou témat navržených v objednávce,

Jaké jsou vztahy rosekruciánského řádu se zednářstvím?

Obě instituce jsou zcela nezávislé a zachovávají bratrský vztah a vzájemný respekt. Rosicruciánský řád a zednářství mají společnou minulost a mají podobné cíle: zlepšení lidské bytosti. Oba to však dělají podle svých vlastních technik. Rosicrucianismus se primárně zabývá probuzením mystických schopností lidské bytosti, podporou integrace jeho konečné mysli s nekonečnou myslí celku, díky čemuž je rosicruciánský student prostředníkem rovnováhy, míru a harmonie.

Co jsou přidružené subjekty a musím se jich účastnit?

Student Rosaris je naprosto volný, aby mohl studovat, jak si to přeje, aniž by musel navštěvovat přidružená těla řádu, známá jako Obchody, Kapitoly a Pronaoi, rozšířené po celém světě, kde se konají také krásné mystické a iniciační ceremonie. jak se konaly kolektivní meditace, kromě propagovaných kulturních akcí. Hlavní rosicruciánské studium se provádí v individualitě studentova domu. Řád pouze doporučuje, aby student alespoň znal zužující se organizmus, pokud si to přeje, protože výhody pro duchovní evoluci jsou vylepšeny při sdílení zkušeností a společném růstu. vc_toggle]

Pokud se připojím k AMORC, budu muset přijmout zvláštní způsob života?

Rosicruciánova studie nevyžaduje žádný zvláštní způsob života (vegetariánství, celibát, asketismus atd.). Řád však doporučuje, aby byla výuka věnována týdenní hodina a aby bylo vyvinuto úsilí k jejich aplikaci v každodenním životě.

Pokud budu chtít vystoupit z řádu, čekají mě nějaké překážky?

Jak je vysvětleno v některých odpovědích, Rosicruciánský student je zcela zdarma. Dovolujeme si říci, že AMORC je jednou z organizací, která svým členům nabízí největší svobodu. Mohou zrušit své členství kdykoli chtějí, aniž by organizace byla vystavena překážkám. Existují Rosicruciští studenti, kteří opouštějí Řád, aby se k němu vrátili po proměnné době, a jsou i ti, kteří se nevrátí. Je to přirozený proces. Pro ty, kdo odstoupí od Řádu, se domníváme, že jim chybí vzácná šance na sebepoznání, vzhledem k účinnosti Rosicruciánských technik, i když víme, že k moudrosti lze přistupovat i jinými způsoby.

Co znamená název "Imperátor"?

V AMORC je to tradiční jméno výkonného vůdce nebo prezidenta řádu a nemá žádnou vojenskou, monarchickou nebo politickou konotaci, pouze iniciální. Současným imperátorem AMORC je francouzský křesťan Bernard, který řídí organizaci z Nejvyššího velkého lóže, světového ředitelství Řádu.

A titul "Velmistr"?

Stejně jako titul „imperátor“, „velmistr“ je iniciačním názvem a v AMORC označuje osobu odpovědnou za jednu z jejích jurisdikcí. Je to vůdce Grand Lodge, který zahrnuje země, které hovoří stejným jazykem. Grand Lodge of Portugal Language, GLP, má jako svého hlavního velitele bratra Hélio de Moraes e Marques a nachází se v Curitibě, kde slouží rosicrucianům v Brazílii, Portugalsku a Angole.

Jaké jsou výhody "duchovního partnerství"?

Jedná se o ekonomičtější typ přidružení pro lidi, kteří žijí na stejné adrese a jsou ve spojení. Další podrobnosti naleznete v sekci přidružení.

Jak se mohu znovu připojit?

Stačí vyřídit aktuální čtvrtletní pořadí a budete znovu aktivováni. AMORC neúčtuje pozdní čtvrtletní poplatky a studenti, kteří jsou po nějakou dobu neaktivní, nevznikají žádné závazky vůči organizaci. Navštivte sekci reintegrace.

Musím nakupovat povinně nějaké produkty?

Výrobky, které Grand Lodge portugalského jazyka (LPG) prodává, jsou známé jako „zásoby“ a pro studenty Řádu nejsou nikdy povinné. Hlavním materiálem zasílaným automaticky jako privilegium členství jsou monografie a časopisy. První obsahuje vše, co musí student plně rozvinout. Řád jako kulturní instituce však nabízí řadu produktů, které lze považovat za doplňující se k rozvoji svých studentů, jako jsou zajímavé knihy a CD, které obsahují inspirativní témata, vonné tyčinky, které pomáhají harmonizovat individuální meditaci, a další položky. Většina z těchto produktů lze také zakoupit od nedevicruciánů.

Musím mít doporučení, abych se mohl připojit k Rosekruciánskému řádu?

Ne, stačí vyplnit váš návrh na přidružení, který lze vyplnit prostřednictvím tohoto portálu nebo zaslat poštou, na vaši adresu.

Co je cílem AMORC?

Předat hledajícímu člověku hlubší vhled do života a existence a zákonů a principů vesmíru.
Šíření znalostí, že lepší svět a lepší život může začít pouze u nás a že kvalita života se zlepšuje osobním rozvojem.
Umožnit člověku budovat svou vlastní životní filozofii prostřednictvím tvořivosti a seberealizace na základě znalostí a vlastních osobních zkušeností. Poskytnout mu pohled na život, kde jsou klíčové ingredience zdravé etické zásady, tolerance a smysl pro zodpovědnost.

Kdo patří do AMORC?

Lidé, kteří hledají kvalitu života a hlubší obsah života, jakož i duchovní rozměr, aniž by se zavázali k sektě nebo náboženství.
Lidé, kteří nejsou spokojení, prostě věří nebo ponechávají otázky o existenci nezodpovězené. Člověk chce vědět!
Lidé, kteří se chtějí dozvědět více o sobě a své skutečné povaze a kteří hledají své místo v širším kosmickém kontextu.
Ve všech oblastech života jsou lidé, kteří se chtějí rozvíjet a hledají hlubší smysl existence. Členové AMORC představují průřez společností.

Jak odliším AMORC od jiných komunit?

Bratrstvo růžence AMORC je někdy zaměňováno s těmi stejného jména. Tradice rosicrucianismu se však datuje stovky až tisíce let. Zkratka AMORC je celosvětově chráněna a její použití ve spojení s rosicruciánským bratrstvím vyjadřuje pravost a originalitu bratrství.

Je AMORC náboženství?

Bratrstvo růžence není náboženství ani sekta. Bratrstvo má členy z celého světa a může se připojit bez ohledu na náboženství a světonázor. Bratrstvo není vázáno na žádné náboženství.

Je AMORC komerční?

Všechny velké chaty a administrativní jednotky jsou registrovány jako neziskové charitativní organizace. Bratrstvo nehledá hmotný zisk a žádný z prostředků Bratrstva nelze použít pro osobní prospěch kohokoli.

Je AMORC politický?

Bratrství je apolitické a v souvislosti s činnostmi je zakázáno činit politická prohlášení.

Back To Top