skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

Štúdium Rádu A.M.O.R.C. je postavené na dvoch základoch: na domácom štúdiu a na rituále. Domáce, individuálne štúdium stavia na jednej strane na zasielaných študijných materiáloch, ktoré nazývame monografiami a na iniciáciách. Rituál, alebo rituálna práca sa vykonáva a má svoj význam hlavne pri vzájomných stretnutiach študujúcich v jednotlivých mestských skupinách.

Na čom však spočíva budova učebného systému Starého Mystického Rádu Ruže a Kríža?

Sú to tri piliere, ktoré túto budovu podopierajú: tradícia, výučba a skúsenosti. Najdôležitejším, všetko navzájom spájajúcim prvkom je mystika ako možnosť využiť múdrosť vlastného „Ja“, ktoré je neustále späté s Prameňom a uplatniť, aplikovať získané vedomosti v každodennom živote.

Symboly hrajú v Ráde A.M.O.R.C. veľmi dôležitú úlohu.

Ukážka je z diela stredovekého rosekruciána Michaela MAIERA, osobného lekára cisára Rudolfa II.

Duchovné dedičstvo obsahuje zároveň dejiny, históriu, ako aj tradíciu rosekruciánov. Tá hovorí, že učenie vyšlo z podania škôl mystérií v staroveku; v priebehu tisícročí sa ďalej vyvíjalo, doplňovalo a zdokonaľovalo. Tradícia ďalej hovorí, že myšlienkové bohatstvo rosekruciánov nemožno priradiť nejakej jednotlivej osobe minulosti, ale že sa na ňom podieľali mnohí ľudia a ich objavy, myšlienky, predstavy, osvietenie a Kozmické poznanie, ktoré boli postupne včleňované a integrované do učebného systému Rádu.

Existuje tu ústna tradícia, ústne podanie a písomná tradícia sprostredkovávania vedomostí. Obidve formy sú ešte stále aktuálne a používajú sa.

V tejto súvislosti je dôležité i to, že písomná tradícia rosekruciánskych poučení súvisí s počiatkami vynájdenia kníhtlače, ale aj s prvými oficiálnymi rosekruciánskymi spismi FAMA FRATERNITATIS a CONFESSIO FRATERNITATIS.

Tu je treba poznamenať, že oba spisy sa nezaoberajú životom a učením „Christiana Rosenkreutza“. Osoba s takýmto menom nikdy nejestvovala. Obidve iniciály, písmená C.R., z ktorých bolo odvodené toto meno, znamenajú niečo úplne iné a je potrebné chápať ich symbolicky.

V priebehu rosekruciánskeho štúdia majú historické myšlienkové bohatstvo a tradícia dôležitú úlohu. Tým nemáme na mysli históriu ako takú s jej dátami a faktami, ale predovšetkým skúmanie súvislostí v prírode, v človeku a v Kozme, ako aj štúdium mystickej symboliky.

K práci na vlastnom „Ja“, čo sa týka zušľachťovania a majstrovského ovládnutia svojho vlastného života patrí  od určitého študijného úseku – aj uvedenie do skrytej reči a používanie alchymických elementov a princípov, sedem tradičných planét, hermetických princípov, hebrejských písmen, či tarotových kariet. To všetko je študujúcemu postupne vysvetľované v súlade s jeho snahami, vývinom a stupňom poznania. Na aké skúsenosti sa môže človek spoľahnúť ? V konečnom dôsledku len na svoje vlastné !

V zhode s tradíciou a prevzatou praxou mystiky sa snaží A.M.O.R.C. prostredníctvom svojho učenia podporovať študujúcich.

Predovšetkým prebudiť v nich dôveru v seba samých, v ich schopnosti, možnosti a konaním v súlade so zákonmi prírody a Kozmu. Dôvera je dôležitá podmienka na mystickej ceste.

Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C. sprostredkováva učenie, ktoré sa člení na teóriu a prax. Po písomnom poučení nasleduje jeho použitie, aplikácia do denného, všedného života, čo je zároveň aj akýmsi skúšobným kameňom. Iba v každodennom styku so sebou samým a inými ľuďmi je možné zistiť kde sa nachádzame, aký pokrok bol dosiahnutý a nakoľko sa naše vlastné predstavy ukázali ako správne.

Učenie Rádu Ruže a Kríža má študujúcemu ukázať ako je všetko dianie v prírode prirodzeným spôsobom navzájom spojené a viesť ho k tomu, aby si to uvedomil. Človek vsadený do prírody a Kozmu sa musí snažiť spoznať svoje skryté duševné schopnosti a ďalej ich rozvíjať, aby tak opäť dospel k novému vedomému súzvuku s Kozmom a prírodou. Toto ho neomylne vedie k vyššiemu vedomiu, pretože prerastá pstupne svoj elementárny svet vedomia.

Cieľom Rádu je oboznámiť ľudí so zákonitosťami Kozmu. Výsledkom takéhoto poznania je pre bežný život určitá stálosť, pevnosť a výdrž. Tak možno dospieť k vnútornému mieru, harmónii, vyrovnanosti. Človek sa stáva čoraz kreatívnejším a tvorivejším. Ovládnutie jednotlivých úsekov života je potom ľahšie, človek je vnímavejší na spoznanie vlastných povinností voči svojim blížnymi voči Kozmu.

A.M.O.R.C. je iniciačným rádom. Iniciácia pripravuje študujúceho na nasledujúce poučenia a jej miesto je stále na začiatku každého úseku štúdia. Iniciácie sú podstatnou súčasťou štúdia, rovnako ako práca so symbolmi.

Symboly nie sú len výrazovými formami určitých vecí, daností alebo vzťahov, ktoré nemôžu byť obsiahnuté iba samotnými slovami, ale ukazujú aj na cestu do vlastného vnútra. Aby to bolo možné uskutočňovať aj prakticky, na to nám slúži rituálna práca.

Symbolická vstupná brána R.C. podľa Heinricha Khunratha, stredovekého mystika, alchymistu a rosekruciána, ako je vyobrazená v jeho diele z roku 1602 Amphitheatrum. Sedem tradičných planét predstavuje sily vnútorných procesov.

Rituály  v rosekruciánskom zmysle  sú vonkajším znázornením vnútorných procesov, ktoré prebiehajú v človeku, v prírode a v celom Kozme. Ozrejmujú, objasňujú určité zákonitosti a princípy, a tak pomáhajú postupne sa prispôsobovať tvorivým a konštruktívnym silám bytia. Rosekruciánske rituály pomáhajú vedome zažiť spojenie so svojím vlastným vyšším „Ja“ i s Bohom a tým sa naladiť na niekoľko okamihov na vyššiu rovinu bytia.

Systém výučby

Novoprijatý člen A.M.O.R.C. najprv pobudne vo vonkajšom okruhu Rádu Ruže a Kríža. Až potom, keď ukončil vonkajšie stupne, môže prekročiť prah k vlastným rosekruciánskym poučeniam. Úvodné stupne pripravujú študujúceho na ďalšie poučenia, ktoré ústia do vyšších a vysokých stupňov. Tam obdrží študujúci prístup k tajnému vedeniu rosekruciánov, ktoré sa z veľkej časti odovzdáva len ústnym podaním.

V úvodných učebných stupňoch sa okrem iného preberajú témy ako napr.:

 Dejiny rosekruciánov
 Vedomie: funkcia, činnosť, jeho fázy
 Vnímanie času a priestoru
 Telo, duch a duša
 Symbolika
 Hodnota spánku
 Zdravie a ako si ho udržať
 Naladenie sa na kozmické sily
 Prvé poznatky o zákone karmy, reinkarnácia
 Meditácia a kontemplácia
 Vizualizácia, imaginácia a koncentrácia

V začiatočných a pokročilejších stupňoch Rádu Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je študujúci postupne uvádzaný do tém ako napr.:

 Učenie o bytí rosekruciánov, ich ontológia
 Zákon tvorenia matérie, jej zložky a formy
 Vedomie a jeho dualita
 Skutočnosť a ilúzia
 Životná sila
 Filozofický vývoj človeka a jeho predstava o Bohu
 Samoliečenie
 Duša a jej manifestácie
 Dosiahnutie vyššieho vedomia

Vyššie a vysoké stupne sa podrobnejšie zaoberajú praktickým využitím študijného materiálu a študujúci je zoznamovaný s ezoterickými štruktúrami rosekruciánskeho učenia, ako sú :

 Hebrejské písmená
 Vyššia astrológia
 Ezoterický tarot
 Ritualistika
 História vývinu ľudského vedomia
 Kabalistický Ružový kríž
 Rosekruciánske spisy FAMA FRATERNITATIS, CONFESSIO FRATERNITATIS, Tajné figúry rosekruciánov zo XVI. a XVII. storočia
a ďalšie.

Učenie Rádu je periodicky zasielané študujúcim vo forme manuskriptov, ktoré nazývame aj monografiami. Študujúci tak majú možnosť venovať sa svojmu štúdiu v dôvernej domácej atmosfére. K textovému materiálu sú pripojené aj jednotlivé cvičenia, ktorými je možné preskúšať si teoreticky získané vedomosti. Študujúci sa tým dostáva do stavu, keď si je schopný postupne sám dokázať pravdivosť a reálnosť písomných výkladov. Z času na čas zasiela študujúci správy o svojom štúdiu a musí zodpovedať jednotlivé skúšobné otázky, ak chce postúpiť vyššie. Otázky sú potom preverované študijným kolégiom Rádu. Tak kráča študujúci na základe svojej vlastnej snahy po mystickej ceste stále dopredu.

Symboly sú analógiou vyšších kozmických zákonov a princípov.

Pod pojmom symbol nesmieme v mystike rozumieť exaktné označenie matematickej symbolickej reči, symbol je tu skôr alegorickým duševným výrazovým prostriedkom. Vyjadruje zmysel zmieneného ako v podobenstve, v prirovnaní, zahŕňa v sebe množstvo hlbokých súvislostí a je možné ho stále nanovo vykladať, rozumieť mu.

Symbolmi môžu byť v umení maľby, umelecké fotografie, plastiky, tance, gestá, hudba, či umelecky stvárnená reč.

V mystike možno hovoriť o tzv. tradicionálnych symboloch. Často sa pritom jedná o také formy a predstavy, ktoré sa v priebehu tisícročí rozvíjali v hĺbke ľudského vedomia. Takýmito symbolmi sa zaoberali mnohí ľudia pred nami. Niekedy odovzdávali títo ľudia ďalej tieto poznatky v ústnej, či písomnej forme a z toho dôvodu máme teraz vedomosti o význame niektorých tradicionálnych symbolov (tradovaný význam niektorých symbolov).

Mnohé z týchto symbolov majú aj tajný význam, ktorý sa majú možnosť dozvedieť len ľudia, ktorí prejavili vážny a hlboký záujem o mystiku. V mnohých prípadoch sa objavia mystické symboly len počas meditácie.

Mystický symbol nie je možné úplne pochopiť, obsiahnuť a vysvetliť iba pomocou samotného rozumu.

Back To Top