skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C. vyučuje západoeurópsku cestu zasväcovania, ktorá spočíva na tradíciách starých škôl mystérií. Pôvod rosekruciánstva ako následovníckej organizácie starých škôl mystérií v Egypte sme tu už v krátkosti spomínali.

Tradícia Rádu hovorí o tom, že v časoch panovania faraóna Amenhotepa IV., nazývaného aj Achnaton, boli otvorené školy mystérií, aby sa okrem Amónových kňazov a príslušníkov kráľovskej rodiny mohli aj iní vzdelaní ľudia ako filozofi, učenci, vedci a umelci zoznámiť s učením o Bohu, prírode a človeku. Do týchto čias spadajú počiatky nášho Rádu a každoročne v marci si pripomíname zvláštnou ceremóniou prirodzený začiatok roka a otvorenie prvých škôl mystérií.

Učenci a vzdelanci zo všetkých kútov vtedajšieho sveta prúdili do Egypta, aby sa vzdelávali v zmysle tradícií mystérijných škôl. Po svojom návrate do svojich krajín zakladali taktiež školy mystérií, vykonávali iniciácie a rituály, aby sprostredkovali ďalším záujemcom zvláštne vedomosti, ktoré vlastnili.

Tieto vedomosti sa potom rozšírili z Egypta do starého Grécka, kde našli výraz v antických mystérijných drámach a neskôr aj do Rímskej ríše, kde sa ďalej rozvíjali. Cez arabské krajiny a Španielsko sa dostalo toto poznanie do vtedajšej Európy, kde bolo v sedemnástom storočí prostredníctvom spisu FAMA FRATERNITATIS po prvý raz verejne prezentované.

Je zásadou Rádu, že jeho celkové súvislé dejiny nie je možné z určitých dôvodov sprístupniť najširšej verejnosti. Toto ustanovenie platí ešte stále aj pre dnešok, s výnimkou toho, že od zverejnenia rosekruciánskych manuskriptov v 17. storočí je možné sledovať históriu rosekruciánov, čo z časti umožnilo aj vynájdenie kníhtlače.

V 18. storočí existovalo veľmi veľa rôznych rosekruciánskych zoskupení, ktoré však dlho nevydržali, pretože sa orientovali na materiálne záležitosti, čo nie je v zmysle Rádu. Ešte aj dnes jestvujú rôzne rosekruciánske zoskupenia a spoločnosti, existuje však len jeden autentický iniciačný „Rád Ruže a Kríža“ alebo „Starý Mystický Rád Ruže a Kríža“, v skratkách A.M.O.R.C.

V roku 1934 zasadalo v Belgicku F.U.D.O.S.I., združenie štrnástich autentických iniciačných rádov, ktoré potvrdili rádu A.M.O.R.C. nasledovníctvo rosekruciánskeho bratstva z minulosti.

Koncom minulého storočia sa „Medzinárodná rada“ vtedajších rosekruciánskych spoločností v Európe rozhodla podchytiť učenie Rádu vo forme manuskriptov a preniesť ho do nejakej inej krajiny, ktorá sa nachádza mimo tento kontinent. Rosekruciáni mali schopnosti dopredu sa dozvedieť o tom, že v Európe dôjde k ničeniu a pustošeniu a to by mohlo ohroziť učenie Rádu na dlhší čas. Medzinárodná rada sa rozhodla, že skrátenú formu rosekruciánskeho učenia je potrebné odoslať do bezpečia krajiny, ktorá v najbližšom cykle aspoň sto rokov nebude vystavená vojnovému pustošeniu, a tak boli zvolené Spojené štáty americké. Do New Yorku začali prúdiť balíky s výťahmi rosekruciánskeho učenia, manuskripty, knihy, pergameny a iný učebný materiál zo Sankt Peterburgu, Moskvy, Berlína, Hamburgu, Viedne, Frankfurtu, Lipska, Ženevy, Prahy, Paríža, Lyonu, Londýna, Edinburgu a Florencie.

Učenie Rádu bolo v USA uchované a udržané pri živote a nastúpilo po druhej svetovej vojne svoju spiatočnú cestu do Európy. V roku 1952 dosiahlo aj vtedajšiu Nemeckú spolkovú republiku. V Mníchove bola zriadená administrácia pre nemecky hovoriace krajiny, ktorá sa neskôr presťahovala do Überlingenu a od roku 1963 sa nachádza v BadenBadene.

Po roku 1989 mohla vzniknúť administrácia aj u nás, najprv v Prahe a v roku 1993 aj v Bratislave, v Slovenskej republike.

K cieľu rosekruciánskeho učenia nemožno dôjsť po krátkej ani rýchlej ceste. Taká nejestvuje. Všetky latentné, ešte skryté a driemajúce schopnosti musia byť postupne prebúdzané a aktivizované, a tak ako sa ruža postupne rozvíja, tak sa postupne musia rozvíjať aj vnútorné vlohy, dispozície a schopnosti človeka. Drogy, hypnóza alebo iné podobné techniky môžu byť v rukách skúseného lekára pomocným prostriedkom, avšak A.M.O.R.C. nepoužíva takéto postupy.

Je v prirodzenosti človeka, že je mu vlastná nielen materiálna, ale aj duchovná stránka bytosti. Zosúladiť obidve stránky je veľkým cieľom v živote každého človeka. O duchovnej stránke a priebehu jej vývoja sme tu už hovorili. Teraz by sme mohli niečo povedať aj o materiálnej, organizačnej stránke. Starý Mystický Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je nezárobková, nezisková a nezávislá spoločnosť.

Organizácia Rádu Ruže a Kríža zahŕňa rôzne oblasti úloh. V stredobode stojí štúdium rosekruciánskeho učenia vo forme monografií, ale veľmi dôležitú úlohu hrajú aj rituály a iniciácie. Aj spoločenská stránka je u študujúcich podporovaná. V oboch našich republikách  v Čechách i na Slovensku  existuje v súčasnej dobe 15 mestských skupín, kde je možné zúčastniť sa na vzájomných rozhovoroch, alebo na ďalších podujatiach, je možné stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí, vymeniť si názory o študijných otázkach, zdokonaliť sa vo vykonávaní spoločných meditácií, či jednotlivých cvičení.

V mestských skupinách sú organizované stretnutia pri rôznych príležitostiach, ako napr. začiatok rosekruciánskeho Nového roka, Spomienková slávnosť a iné.

Na mnohé podujatia majú prístup aj nečlenovia Rádu, ako napr. na Sviatok svetla, rôzne diskusné fóra a niektoré prednášky.

Organizačná stránka obsahuje aj popri už zmienených učebných aktivitách a ritualistike aj vykonávanie seminárov, meditačných seminárov, cvičení, školení a rituálov. Podpora kultúry, umenia, vzdelania má u rosekruciánov taktiež svoje primerané miesto. Rád Ruže a Kríža začína už aj u nás vydávať vlastné publikácie, spisy a učebné texty, ktoré priamo súvisia s rosekruciánskym učením. Podstatne bohatší je však výber najrôznejších vlastných kníh, publikácií v angličtine, nemčine, francúzštine a iných jazykoch a to v rôznych oblastiach vedy, filozofie, metafyziky, ale aj hudby a umenia. Rád je v súčasnej dobe zastúpený vo viac ako 90 krajinách sveta.

Back To Top