skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz
Amorc-cz-2

 

„Žíti je umění“

Úvodní publikace Starého Mystického Řádu Růže a Kříže, A.M.O.R.C.

 

Následujte nás na cestě k duchovnímu poznání

Pravda nemá hranic, je věčná a všudypřítomná. Učení starých škol mystérií bylo členy Řádu Růže a Kříže uchováno a jako velmi cenný majetek bylo tradováno potomkům.

Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., je prokazatelně jedno z nejstarších sdružení pro blaho lidstva.

Jakožto studující Řádu se zúčastníte studia všech návodů a poučení, která vám odhalí vědění a smysl našeho bytí. Dozvíte se velká tajemství z původních škol mysterií a připojíte-li se k velkým myšlenkovým proudům, dostanete se do souladu s požadavky doby.

Nejušlechtilejší prací lidského ducha
je zkoumání díla jeho Stvořitele.

Vážená čtenářko, ctěný čtenáři,

sama skutečnost, že se chcete seznámit s úžasným duchovním majetkem Řádu Růže a Kříže, vypovídá již o tom, že patříte k lidem, kteří se dovedou dívat s určitým nadhledem na dění běžného každodenního života. To mimo jiné svědčí o tom, že jste zřejmě otevřený a pokrokově smýšlející člověk, což je vhodným předpokladem pro konstruktivní a plodné setkání s novým myšlenkovým a duchovním světem.

V tomto spisku najdete nejprve vše, co je pro vás důležité: naše základní myšlenky a cíle včetně cesty, která vám otevře naše prakticky použitelné poznatky. A jen o to se v této chvíli jedná.

Pracujeme od pradávných dob na vývoji lidstva a ten se pohybuje vpřed především pomocí rozhodování jednotlivců. Členové řádu A.M.O.R.C. se snaží jednat s rozmyslem a rozumem, nikoliv však s materialistickou vypočítavostí. Nenechávejte se tedy od svého záměru odvést, studujte pečlivě a pozorně tento spisek. Věnujte tomu svůj volný čas a odpočinek. Nepřehlédněte žádný odstavec ani řádek. Sledujte myšlenkové pochody a zafixujte si je v paměti.

Je samozřejmé, že tento úvodní dopis nebude moci dát odpověď na všechny vaše otázky. To není možné už proto, že otázky každého jednotlivce budou různé a mnohotvárné. Nicméně tato publikace vám zprostředkuje vše, co je třeba vědět, a poskytne vám pomoc při vašem rozhodování, jestliže jste skutečně bez předsudků, což z vašeho čestného zájmu o nás předpokládáme. Již brzy budete mít možnost dostávat pravidelně různá pojednání, která vám postupně osvětlí, o čem přemýšlíte. Další pomocí budou i společné schůzky, kde si při osobních kontaktech budete moci pohovořit o všem, co vás zajímá.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že jedině cílevědomé úsilí a rozvoj vašich vloh vás bude moci přivést kupředu. Dívejte se proto na naše pozvání jako na výhradně osobní výzvu vůči vašemu iniciativnímu duchu. Považujte se za povzbuzeného, hodláte-li s námi kráčet společnou cestou, která bude na utváření vašeho bytí nepochybně působit velmi pozitivně.

My, členové řádu A.M.O.R.C., známe všechny potřebné nástroje a máme k dispozici i potřebnou výzbroj, abychom dokončili s úspěchem svůj plánovaný cíl a zdokonalili svůj život. K tomu vám podáváme upřímně a s důvěrou svou ruku. Záleží pouze a jedině na vás, zda ji odmítnete či uchopíte.

Starý Mystický Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C.
Velká lóže jurisdikce českého a slovenského jazyka

(mE) sign blue

Michal Eben
Velmistr


Stupeň za stupněm kráčíme vpřed

Mystérium bytí

Váš život

Vtěsnáno mezi oběma velkými neznámými branami, počátkem a koncem, je naše bytí jako loď, která spěje po částečně klidném, velmi často však také divokém a rozbouřeném, proudu k moři. Za námi je narození, na něž nemáme sebemenší vědomou vzpomínku, před námi je jistota neodvratné smrti. Její zahalené tajemství nás naplňuje strachem, avšak to vše jsou fakta, se kterými se musíme smířit.

Většina lidí se nechává zmítat jako loď proudem, tu na jednu stranu, tu zase na druhou: ti podléhají vlivům svého okolí. Pokud jim jejich cestu neuzavře nějaká překážka, cítí se bezstarostně a volně. Avšak jakmile nastoupí něco nepředvídaného a útesy či peřeje začnou v další cestě překážet, jsou bezradní a nedovedou těžkostem odolávat. Ne tak vy, vezmete-li kormidlo svého bytí sami pevně do svých rukou.

Vaše existence

Je tomu nyní asi šedesát let, kdy tehdy ještě mladý lékař byl zavolán k lůžku nemocného dítěte, jehož stav naznačoval to nejhorší. Cítil starost a bolest rodičů o jediné dítě a přesto jim musel po prohlídce sdělit, že záchrana tohoto mladého člověka je nemožná.

„Tento zážitek,“ vypráví dnes známý lékař a vědec, „mnou hluboce otřásl. Od té doby mne zaměstnává znovu a znovu otázka smyslu našeho bytí, proč se rodíme do tohoto světa a proč je osud rozdělován lidem tak nerovnoměrně. Doposud jsem nenašel žádnou odpověď, ale nepřestávám ji hledat.“

Nejste též jako onen člověk, který klade otázky a který se necítí uspokojen často různými odpověďmi? A souhlasíte též s námi, že v této bolestné události vyvstává otázka, která se hluboce dotýká miliónů lidí na celém světě: „Proč zrovna já?“ Takto se tážete oprávněně.

Každý z nás zná muže a ženy, kteří jsou od narození perfektně zdraví a jiné, kteří neustále postonávají a neradují se ze života. Denně vidíme, jak se někomu daří vše, co vezme do rukou, říkáme, že má šťastnou ruku, zatímco jiní bojují marně o místečko na slunci.

V čem to spočívá? Proč je jeden úspěšnější než druhý, a to přes všechnu zdánlivou rovnost šancí? Spočívá to jenom na osobním zapojení, cílevědomosti jednotlivce, nebo je tu ještě něco jiného, neznámého, co má vliv na váš život? Je veřejným tajemstvím, že například dlouhé studium medicíny nemusí vytvořit dobrého lékaře. A jaké jsou tedy opravdové příčiny tohoto rozdílného vývoje?

Váš dosavadní život

Podívejte se, prosím, nazpět na své vlastní dosavadní bytí. Napadá vás něco? Poznáváte z povzdálí k dnešku jakousi červenou nit, dokonce životní směr, více nebo méně cílevědomý vývoj, nebo vidíte vše jako nahodilé nakupení všech událostí? Jsme přesvědčeni, že se nejedná jen o náhodné události a že má určitý význam, když právě nyní si naše názory přezkoušíte. Více o těchto souvislostech se od nás dozvíte v blízké budoucnosti a budete se divit jejich logičnosti. Lze nalézt mnoho vrstevníků, pro které je všechno buď náhoda nebo předurčení. A právě ti posledně jmenovaní omlouvají svou zřejmou bezmocnost, svou nechuť a lenost vůči požadavkům současnosti svým nezměnitelným a jednou daným osudem. A to je skutečně nejpohodlnější, i když se člověk tímto přesvědčením o osudu zbavuje současně božského daru: svobodné vůle a síly rozumu, tedy schopností vlastního úsudku a bezprostředního ověřování skutečnosti.

Pokud jde o vaše rozhodnutí, jste přirozeně zcela svobodní. Ani my, ani působící síly vašeho osudu vás nemůžeme ve vaší svobodě ovlivnit.

Pokud bychom věřili na nezměnitelné určení osudu, nebylo by posměchem, když nás příroda na jedné straně vybavuje tak zvláštními schopnostmi, aby nás na druhé straně zbavovala při našem budoucím jednání jakýchkoliv možností jich použít? Neodporovalo by to zdravému rozumu, kdybychom všechna zklamání, bloudění a bolesti museli vytrpět, aniž bychom tento stav mohli ovlivňovat? Nebyla by to do nebe volající nespravedlnost, kdyby člověku byla dávána možnost hledat v tomto pořádku, který by neexistoval, po celý život pravdu, štěstí a pokoj duše, aniž by mu k tomu byla dána dostatečně dlouhá lhůta, aby tohoto cíle mohl dosáhnout? Anebo: proč by měl v nemoci toužit po uzdravení, když je jasné, že se buď uzdraví nebo zemře?

Již sami poznáváte, že takový názor plně odporuje přirozenosti tvůrčího ducha. Nejsme hračkou neznámých sil, ale tvůrci svého vlastního bytí.

Vyšší řád

Váš život, právě tak jako život ostatních lidí, náleží k velkému celku, je dílem Universa, v němž nevládne chaos, ale pořádek ve formě neměnných zákonů. Zhostit se tohoto úkolu znamená poznat sebe sama. Znamená to překonávat starosti, bolest, těžkosti a působit léčivě na své okolí.

Potvrdíme vám, co již stejně dávno víte nebo co jste alespoň tušili: život je více než to, co nám vštěpují materialisté. A též ony pro vás často bolestivé zkušenosti mají v tomto vyšším řádu své opodstatnění. Odkryjte všechny příčiny a pochopíte souvislosti. Kdo žije vědomě v harmonii s Kosmickým řádem, pocítí zcela určitě v budoucnu změnu, která jej přiměje k postavení celého dosavadního bytí na zcela jinou základnu.

Motto:

Lidé nejsou loutkami osudu.
Roli, kterou v životě hrajeme,
si může určit každý z nás sám.

„Naše přání jsou předběžné
pocity schopností, které jsou v nás,
předzvěsti toho,
co budeme schopni dokázat.“

Goethe

Tvořivé síly ve vás

Ve dne v noci v nás působí tvořivé síly, jejichž úkolem je regenerovat naši bytost tělesně a duševně, síly, které nás posilují, které nám rovněž ukazují směr a našemu životu dávají vyjádření a formu.

Tento fakt musíte znát a dobře mu rozumět, chcete-li vést plný a úspěšný život. Máte volbu: buď budete žít se zákony přírody, tedy v harmonii s těmito universálními silami, nebo proti nim. Podvádění není v tomto případě vůbec možné. Jenom ten, kdo s těmito silami žije v harmonii, má klíč ke zdokonalení vlastního života.

Skutečnosti

Není vám jistě neznámé, že při setkání dvou lidí existují i vedlejší okolnosti, které není možné rozumově zdůvodnit. Jste například představen člověku, na jehož zjevu není nic nápadného. Bezvadné oblečení, dobré chování a vcelku přátelské vystupování. A přece ve vás vzbuzuje averzi. Nemůžete si pomoci, tento člověk vás odpuzuje. To jistě znáte.

Víte však, že se při tom setkávají dvě aury, které se navzájem odpuzují? Vy řeknete, že je vám nesympatický. Naopak se stává, že někdo je vám velmi sympatický. Vyzařování člověka — jeho aura — je již vědecky prokázáno. Aura je však schopna se rozvíjet.

Jiný případ: vstoupíte do místnosti a ihned máte jakýsi tísnivý pocit. Místnost, například hotelový pokoj nebo kancelář, je čistě a řádně upravená a přesto se v ní necítíte dobře a na koncentrovanou práci není ani pomyšlení. Rovněž tato zkušenost vám jistě není cizí. Víte však též, že se silné pohnutí mysli jako nenávist, žárlivost nebo prchlivost přenáší na hmotné předměty a tak tísní citlivé povahy? Platí to samozřejmě i v opačném případě: cítíte se okamžitě příjemně a útulně. V těchto případech jsou opět ve hře faktory, které však s nadpřirozenými jevy nemají vůbec nic společného. Jedná se opět o zákonité pochody, které asi budou známé jen zřídka. Seznámíte-li se s těmito zákonitostmi, budete se s podobnými vlivy setkávat často.

Jako blesk z nebe vás náhle přepadne geniální nápad. Jde o myšlenku, na kterou jste dlouho čekal. Jiný příklad: s jistým povědomím se náhle rozhodnete učinit jen to něco jedině správné, co jste již dlouho odkládali. Též toto vám není neznámé, mnohokrát jste něco podobného prožili. Ale víte také, že intuice, jak se tento fenomén nazývá, vám chce pomáhat stále a ve všech životních situacích a že intuice je vlastně oním kouzelným slůvkem, které vám umožní řešit vaše starosti lépe než ostatní? Už nejste odkázáni výlučně na vědění ze školy a na svůj rozum: čerpáte z kosmického pramene, ze síly, která vyplňuje celé Universum právě tak, jako každou buňku vašeho těla. Probuďte tyto schopnosti, poznejte je, a naučte se s nimi zacházet.

„Tajuplné je nejkrásnější, co jsme schopni prožívat.
Tento prožitek je prvním krokem na cestě k vědeckému bádání.
Kdo jej nezná a kdo se neumí divit, toho již nic nepřivede v údiv, ten je již mrtev.“

Albert Einstein

Jak se dostanete k těmto vědomostem?

Vždy existovali lidé, kteří stejně jako vy nebyli s dosavadními poznatky spokojeni, kteří hledali dále — a nalézali.

První z nejpodivuhodnějších zkušeností v tomto dlouhém procesu poznávání bylo zjištění druhého a na fyzickém těle nezávislého psychického těla. Člověk odhalil dualitu sebe sama a položil tak základní kámen ke zkoumání oněch vnitřních kosmických sil, které v něm působí.

Co je to, co v nás existuje, co se nedá ovlivnit vnějšími vlivy jako je například hlad, zima, horko, co během našeho spánku vede dokonce samostatnou existenci? Odkud přichází? Kam odchází, když je fyzický život u konce? Končí existenci nebo žije dále?

Jedná se o komplikované, ale též fascinující otázky, které si žádají vysvětlení — základní právo člověka.

„Není možno uchopiti svět na dostatečném množství stran a je to zlé,
když se člověk utápí stále v běžném stereotypu
a stále jen dumá o tom, co udělal v minulosti.“

W. V. Humboldt

Tajemství ve vás

Vzpomenete si ještě někdy na své dětství a mládí? Nebyli jste často znepokojeni událostmi, které vám v pozdějších letech připadaly zcela neškodné? Neškodné proto, že jste později poznali jejich příčiny?

Je to stále ono neznámé, co přináší člověku obavy a hrůzu, ochromuje jeho touhu po činnosti a zbytečně váže energii, která by správně využitá mohla v pravém slova smyslu přetvářet svět.

Pouze opravdová znalost podstaty člověka a jeho postavení v kosmickém dění vám může dát potřebný základ, abyste mohli volně a úspěšně působit. Ten, kdo dokáže správně vykládat znamení času, ví, že je požadavkem naší doby, abychom se každý dali k dispozici. O tom jsme všichni přesvědčeni. Také vy jste jistě dostatečně připraveni nastoupit tuto cestu, tajemnou a bohatou na poznání, abyste bez bázně a předsudků mohli na ní potkat onoho ve vás neznámého.

Přestaňte být konečně sobě cizincem.
Na světě není větší dobrodružství, než zkoumání vlastního Já.

Původ vědění

Stejně smýšlející muži a ženy se scházeli ve starém Egyptě, aby společně dospěli ke kořenům těchto otázek. Vznikly tak školy mysterií: místa moudrosti a vědy. Tito lidé nezkoumali pouze nebe a Zemi, pronikali do nejhlubších vrstev vědomí, aby narazili na stopu tajemství bytí.

Jejich získané a shromážděné poznatky a zkušenosti byly nejen důležité v následujících staletích, udávaly zároveň směr a ještě nyní tvoří základ tohoto zvláštního, před nehodnými stále pečlivě chráněného vědění. Věčné pravdy zprostředkovávají pohledy do úžasných a málo známých přírodních zákonů, do zákonitostí, které nás osvobozují od závislosti na zdánlivých nahodilostech, pokud je dovedeme užívat. Neslibujeme málo, když tvrdíme, že tyto poznatky a jejich praktická aplikace v běžném životě i vám dlouhodobě umožní vládnout energiemi a využívat sil. Jejich patrné působení na váš život bude provázeno u vašich bližních se stejným podivem, jak tomu bývalo již u oněch starých Mistrů. Přitom se v žádném případě nejedná o nadpřirozené jevy, neboť to vše spočívá v působení prokazatelně existujících přírodních zákonů.

Věda se přibližuje k mystice

Je vždy příjemné sdílet radost nad tím, jak se vědy nezadržitelně přibližují k poznatkům, které jsou v mystických bratrstvech známé již mnohá staletí. Moderní poznatky psychologie a psychoanalýzy nepochybně dokazují, co mnoho jejich zástupců zcela nezávisle na sobě zjistilo. Člověk využívá pouze překvapivě malého dílu svých psychických schopností. Dřímají v něm možnosti, jejichž odhalení by bylo jistě největším a nejdůležitějším ze všech lidských činů.

Jakožto legitimním nástupcům a ochraňovatelům dědictví těchto starých a v dřívějších kulturách odůvodněných tajných škol je nám známá cesta, jak je možné tyto latentní schopnosti probudit a jaké mimořádné poznatky je možné si přitom osvojit. Všechny tyto schopnosti s sebou dlouhodobě přinášejí obrovský, avšak naprosto pozitivní převrat v člověku. Všechno z toho, co působí tajemně a nesrozumitelně, je pro „zasvěceného“ očekávaným a viditelným následkem použitých kosmických (duchovních) zákonů. Bylo by pro něho naopak nepochopitelné, kdyby se tyto vyzkoušené a známé účinky nedostavily.

Je jen zarážející, proč není toto vědění rozšířené a proč k němu většina lidí nemá přístup.

Pravda osvobozuje

Pro všechny, kteří v hlásání cesty k pravdě spatřovali ohrožení svého panství, bylo právě toto heslo dostatečným důvodem k použití fyzické síly a tažení do pole proti zastáncům této pravdy. Tak tomu bývalo vždy. K podstatě vládnoucích patří snaha zmocnit se života a myšlení lidí. Právě proto působila všechna bratrstva velmi dlouho ve skrytu a daleko od veřejnosti.

Dokonce ani v současnosti není možné dávat všechny tyto poznatky bez rozmyšlení k dispozici, neboť zůstává nebezpečí, že by mohlo v rukou nezralých docházet k jejich zneužívání pro zajišťování osobních mocenských nároků.

Resumé

Už asi tušíte, že v tomto světě neexistují nadpřirozené jevy. Všechno, a také váš život, probíhá podle zcela přirozených kosmických zákonů, a to i tehdy, když tuto skutečnost nechceme sami brát na vědomí. Pro nás nesrozumitelné a nevysvětlitelné spočívá pouze v naší neschopnosti rozpoznat zákonitosti stojící za tímto jevem. Každý účinek má zcela specifickou příčinu. To platí ve velkém právě tak jako v malém, to platí pro celou přírodu právě tak jako pro člověka, který je součástí tohoto pořádku. Proto záleží pouze na nás, abychom rozšiřovali své vědomí, a tak se stali vnímavými vůči dosud nepoznanému.

Není nic poutavějšího než zkoumání našeho Já a jeho vztahu ke Kosmu. Jenom tímto způsobem dosáhneme odpovědí na všechny naše životní otázky.

„Vědění je moc.“ Znáte tento citát? Doplňme jej: toto zvláštní vědění, proměněné v činy a vnesené do života, je velkou mocí na zemi. Je to současně klíčem, který nám umožňuje stát se pánem nad sebou samým.

„Vláda nad okamžikem
je vládou nad životem.“

Ebner-Eschenbach


Starý Mystický Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., jakožto průvodce

Naší snahou je pomoci vám při probouzení vašich dřímajících schopností, stát při vás s radou a činem a uvádět vás do velkolepých kosmických zákonů. Jen takto budete pozvolna získávat schopnost řídit své vlastní bytí, zdokonalovat svůj život. Stanete se člověkem aktivně jednajícím a již ne manipulovaným. Budete nezávislým na jiných a zůstanete závislým pouze na sobě. Naleznete a odhalíte jediného opravdového vůdce, své vnitřní Já, prostředníka ke všemu kosmickému. Nadto si rozvinete jiné, obsáhlejší a universální pochopení světa. Vaši bližní již nebudou rivaly, ale vašimi „duchovními bratry a sestrami“.

Nestojí tohle vše za pokus? Domníváme se, že člověk jako vy, který se již zajímá o duchovní záležitosti, se krátce před cílem nevzdává.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že tento vysněný cíl vyžaduje též odpovídající nasazení. Ne nadarmo se říká, že za každou cenou stojí píle. Co nesmíte postrádat, jsou vaše naléhavé přání a vnitřní potřeba, s nimiž si chcete naše vědění osvojit. Toto vědění je určeno všem, ale bude poskytnuto jen tomu, kdo se o ně bude vážně snažit. Kdo však nemá zájem usilovat o svobodu pramenící z upřímné snahy, je u nás, v Řádu Růže a Kříže, zcela jistě omylem. A kdo chce na druhé straně lehce a jednoduše nabýt těchto schopností nebo doufá, že najde tímto způsobem určitý systém víry, aniž bude muset na sobě pracovat s maximálním úsilím, ten bude zklamán. Úspěch bude mít pouze ten, kdo je připraven kráčet po této cestě od samého začátku do konce a kdo přes všechny nesnáze a nevyhnutelné zvraty je ochoten znovu a znovu investovat svůj čas a sílu.

Vysvětlení

K prozkoumání tajemství bytí neexistují žádné rychlé a krátké cesty. Drogy, hypnóza nebo podobné techniky jsou zcela nevhodnými prostředky, které nemohou nikdy nahradit cílevědomý a tvořivý vývoj znalostí a schopností, ponecháváme-li dále stranou jejich nebezpečnost. Je nepochybné, že sice mohou být v rukou školených lékařů cennou terapeutickou metodou, nejsou však náhradou za rychlejší rozvinutí vlastního vědomí. Mnozí, kteří se bezstarostně svěřili těmto praktikám, jsou nyní léčeni v psychiatrických ústavech.

Sebepoznání stojí nade vším. Je to dlouhá, ale trvalá a úspěch slibující cesta.

„Vše, co začíná, začíná v maličkostech. Proto nás nesmí mrzet, pracujeme-li sice namáhavě, avšak vědomě na nepatrných maličkostech, třebas cíl, který sledujeme, se nám zdá být v nedosažitelné dálce. Cíl však leží před námi a tím je vývoj a zrání individuální osobnosti.“

C. G. Jung

Stálý pokrok prostřednictvím řádu A.M.O.R.C.

Krok za krokem budete uváděni do učení, které vám ihned na začátku studia poskytne množství zajímavých skutečností. Skutečností, které vám budou nejen jako teoretické znalosti předkládány, ale které budete muset sám přezkoušet. Budiž jasně řečeno: v řádu A.M.O.R.C. se „nevěří“. Co očekáváme, je skutečnost, že se o správnosti všech návodů a poučení budete snažit sami přesvědčit. Podle našeho názoru není nic lepšího při experimentálním ověřování určitých zákonitostí, nežli váš vlastní a viditelný úspěch při provedeném pokusu. A to je důvod, proč klademe tak velikou váhu na cvičení a jejich praktickou aplikaci.

Šedá je veškerá teorie, což dokládá tento příklad: chtěli byste se učit hrát na klavír. Studujete, čtete z učebnic o cvičení prstů a o tóninách a pak přijde doba, kdy vám už nikdo nic neporadí. Když se posadíte poprvé u klavíru, co myslíte, budete umět hrát po veškeré perfektně prostudované teorii?

Všechny tyto pokusy, které nepředpokládají žádné teoretické znalosti, ani jakékoliv vědecké přístroje, nemají fyzikální, nýbrž psychickou povahu. A vy sami potvrdíte, s čím jste byli v průběhu studia seznámeni. Tak vám budou přibývat neznatelně pravdy a poznatky, o nichž jste se dříve neodvážili ani snít. Současně s tím bude pokračovat vývoj vašich psychických center, která jsou důležitým předpokladem pro váš postup.

Praktický návod

Náš učební systém je rozdělen na různé stupně, které vždy začínají zvláštním úvodem zvaným iniciace. Každý stupeň staví na poznatcích stupně předcházejícího. Speciální tématika vám poskytne potřebný nástroj k tomu, abyste mohli získané poznatky používat v praxi každodenního života.

Zde jako příklad malý výběr témat:

• Odpočívající talenty se probouzejí a vyvíjejí
• Vitalizace vyladěním se na kosmické síly
• Dualita člověka
• Obnova a uchování zdraví
• Fáze vědomí
• Tvůrčí duchovní síly
• Budování a funkce člověka uvnitř kosmických sil
• Člověk, mikrokosmos, Makrokosmos
• Lidská aura, příčina a účinnost
• Pozemská realita a Kosmická aktualita
• Hmota a co to skutečně je?
• Duše člověka — její původ a její manifestace
• Člověk, nesmrtelná bytost
• Reinkarnace
• Karma, zákon o vyrovnání
• Získání kosmického vědomí
• Prostor a čas
• Přístup k vyšším světům

Budete dostávat všechny instrukce, kterých bude potřeba, abyste mohli vstoupit tajnou branou do mysticko-esoterického světa, který leží na opačné straně všeho pochopení. V něm budete připravováni na poslední tajemství „Velkého Díla“.

Realizace

Toto učení budete dostávat ve formě lehce srozumitelných, jasně a jednoduše sestavených týdenních monografií. Jedná se o učivo, které je sestavováno podle dobře promyšlených, po desítky let vyzkoušených a osvědčených pedagogických aspektů. Tím sledujeme současně záměry důmyslné tradice podávat učení členům Řádu v každé době nejefektivnější formou, která současně zaručuje, že jsou všem studujícím zároveň zpřístupňovány nejnovější výzkumy.

Tyto monografie nejsou prodejné, jsou všem aktivně studujícím pouze propůjčovány.

Nejdříve si vyhlédněte v důvěrném prostředí svého bytu místo pro studium, které bude osamocené a vlastní rodinou respektované. Nemusí být příliš velké. Stoleček, komoda nebo polička budou stačit. Vezměte si cokoliv, co máte k dispozici. V každém případě musí jít o kousek místa, kam se budete moci nerušeně uchylovat a kde vám bude umožněno studovat o samotě monografie, které budete dostávat jednou měsíčně.

V současné době je obzvláštní výhodou možnost přijímat tyto návody doma a ne jako dříve, kdy byl každý studující vázán pouze na školu mystérií, kde, vzdálen od domova, mohl tyto vědomosti získávat.

Své monografie studujte pravidelně. Věnujte tomuto studiu každý týden několik hodin. Bude nejlépe, když si trvale rezervujete určitý den v týdnu. Tak dosáhnete na jedné straně určité kontinuity ve svém studiu a na druhé straně si vytvoříte potřebný rámec pro svůj osobní vývoj. Brzy sami zjistíte, jak vám pomáhá tento pořádek, který se stane ve vašem programu zvyklostí.

Už po poměrně krátkém čase na sobě zjistíte první pozitivní symptomy a změny, které se stanou pomocí při řešení vašich soukromých a pracovních problémů. Každá monografie je totiž sestavena tak, aby ve vašem vědomí a podvědomí probouzela latentní schopnosti a vaše vrozené síly, aby posilovala vaše sebevědomí. K tomu dochází ovšem za předpokladu, že máte stále plný zájem vytvořit si ze získaných poznatků vždy správné závěry a promítnout je ihned do svého denního života.

S přijetím ke studiu budete zahrnuti do stálé neviditelné a duchovní péče, která bude posilovat váš životní elán. Jde o instituci, kterou oceníte pravděpodobně až po letech, i když začne působit pozitivně na vaše bytí okamžitě a tím více, čím aktivněji budete pracovat. Co to znamená, nemusíme jistě blíže vysvětlovat.

Kromě toho vám otevře studium přístup do našich mnohotvárných schůzek a budete mít možnost navštívit tyto schůzky téměř ve všech zemích světa podle stupně vašeho studia. Dále se také budete moci zúčastňovat i rituálních schůzek našeho Řádu, budete-li si to přát. Kromě uvedených schůzek jsou příležitostně pořádány i dodatečné semináře, které vysvětlují, jak je možné v praxi ještě více a intenzivněji využívat vědomostí získaných z monografií.

Jste jiní než vaši bližní. Proto se vám snažíme vycházet maximálně vstříc i v individuální péči, což pozvolna vytvoří spolupráci s maximem vzájemné důvěry. Ačkoliv mnohé otázky, které si položíte, bývají obyčejně zodpovězeny v pravidelných monografiích, zůstanou ještě mnohé, které se vás budou dotýkat osobně. Naše studijní kolegium vám bude nápomocné při řešení těchto vašich problémů a otázek.


Vy s řádem A.M.O.R.C. a A.M.O.R.C. s vámi

Hovořili jsme o vašich důležitých otázkách a ukázali jsme vám, jak můžete převzít do vlastních rukou řízení svého bytí, což je pro vás v současné době to nejdůležitější. Znáte pomíjivost času a chcete svůj život konečně postavit na jinou základnu.

Dosud jste nás sledovali jako pozorní a zvídaví čtenáři.

To bychom vám rádi potvrdili. Jestliže jsme vás správně posoudili, dáte nám za pravdu: mnohé z toho, co říkáme, se vás velmi hluboce dotýká. A protože z vašeho zájmu o hluboké příčiny bytí předpokládáme, že jste člověkem, který má velký zájem podívat se za viditelné, pomůžeme vám nahlédnout do naší minulosti, přítomnosti, do našeho úkolu, do naší podstaty a do naší organizace:

Po celé planetě jsme známi pod jménem A.M.O.R.C.Jedná se o zkratku pro Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, česky: Starý Mystický Řád Růže a Kříže.

Starý:
ukazuje na dávnou historii a vznik řádu.
Mystický:
dává najevo mystické pozadí. Mystika neznamená nic jiného než „hledání pravdy“.
Řád:
je tradiční označení bratrstva. Vzpomínáte si? Bližní již nejsou našimi protivníky, ale, posuzováno duchovně, bratry a sestrami.
Růže:
symbolizuje probouzející se vědomí člověka v průsečíku…
Kříž:
… kříže, který je symbolem tělesné existence: pro radost a utrpení každého člověka.

A.M.O.R.C. je nezávislé mysticko-filosofické bratrstvo, působící ve více než osmdesáti zemích světa. Jeho korporace jsou registrovány u příslušných úřadů.

A.M.O.R.C. není žádným náboženským společenstvím ani politickou organizací. Sjednocuje lidi všech ras, národů, náboženství, kteří se snaží společně a smysluplně používat staré mysticko-esoterické vědomí dosahované tradicí a dopomáhat tak k pokroku všeho lidstva.

„Je nesprávné chtít se k životu
obracet zády.
Vrátí se za tebou a znovu tě uchopí,
tentokrát však zezadu.“

Kořeny

Ne vždy jsme byli známi pod jménem A.M.O.R.C. Naše kořeny sahají daleko do předkřesťanské éry. Z ústně předávané tradice víme, že náš řád vyšel ze školy mystérií ve starém Egyptě, která asi kolem roku 1350 před Kristem byla zpřístupněna většímu okruhu zájemců.

Symbolika a tradice Řádu dokazují tuto souvislost, ukazují však na spojení i s jinými velkými duchovními centry, která byla mezi sebou vždy ve spojení.

Podle ústního podání byly tajné komory Chufevovy pyramidy místem schůzek členů řádu, kde bývali nejen poučováni, ale i zasvěcováni do mystérií bytí. Tato zasvěcení, kterým se říkalo iniciace, jsou stále ještě podstatnou součástí našeho původního učebního systému, který se nedá srovnat s žádným jiným.

Máme k dispozici mnoho foliantů a dokumentů z oněch dávných dob, které vypravují o rozšiřování učení do západního světa a tak potvrzují důležitý vliv na duchovní život těchto zemí.

Vliv na náš řád je rovněž připisován některým významným osobnostem různých historických epoch, jako byli Platón, Philo z Alexandrie, Plotinus, Paracelsus, Jakob Böhme, Simon Studion, jmenujeme-li jen některé. Potvrzují to i nejnovější výzkumy, často i mimo Řád.

Pro německy hovořící země je obzvlášť renesance až do třicetileté války dobou rosekruciánské osvěty. Nejdůležitějším centrem bylo tehdy město Heidelberg, odkud pronikal vliv i do Čech. Z té doby pochází mnoho spisů a traktátů od členů Řádu Růže a Kříže, které byly adresovány občanům hledajícím pravdu s výzvou, aby přispěli svou vlastní duchovní obnovou ke všeobecné reformaci tehdejších poměrů.

Z právě uvedeného je zřejmý tehdejší omyl, podle něhož bylo vycházení těchto spisů považováno za počátek Řádu. Správné však je, že Řád s těmito spisy poprvé a zcela vědomě vystoupil na veřejnost.

Bez ohledu na všechny tyto skutečnosti má slovo rosekrucián pro mnohé lidi tajemný a fascinující zvuk již několik staletí. Kdo však hledá informace o rosekruciánech v moderních slovnících, stěží najde více, než odkaz na publikace Fama FraternitatisConfessio Fraternitatis a Chymická svatba Christiana Rosenkreuze, tedy spisy, které měly v tehdejší době velký zvuk. V mnoha slovnících je stále ještě uváděn legendární Christian Rosenkreuz jako zakladatel Řádu, avšak jen zasvěcení vědí o skutečném významu tohoto jména, které nemá nic společného s existencí nějaké skutečné osoby.

Existuje řada „rosekruciánských společností“, které s Řádem Růže a Kříže, A.M.O.R.C., nesmějí být zaměňovány, protože toto jméno je zákonem chráněno. A.M.O.R.C. je legitimním, autentickým a autorizovaným nástupcem rosekruciánského bratrství ze 17. století a ochráncem jeho učení.

Na počátku tohoto století byl v souladu s tradicemi ustaven nový cyklus aktivity, tentokrát v Severní Americe. Tam začala perioda činnosti obrácená navenek a určená novým zájemcům. Řád totiž pracuje od svého počátku střídavě mezi aktivními a neaktivními cykly, které jsou vlastně příčinou nesprávných interpretací o znovuzřízení Řádu.

Po ukončení 2. světové války se organizace tohoto cyklu aktivity rozšířila na celé území západní Evropy a v současné době dochází ke zřizování Velkých lóží Řádu ve střední a východní Evropě.

I když je historie Řádu velmi zajímavá, neorientoval se A.M.O.R.C. nikdy jen na minulost, ale snažil se a snaží být průvodcem do lepší budoucnosti, což platí jak pro jednotlivce, tak i pro společnost.

Tak je též třeba rozumět dávným úmyslům naší aktivity, tedy: zkoumáním přírodních zákonů a z nich plynoucích možností dopomáhat hledajícím k jejich přímé aplikaci, aby poznali podstatu svého bytí a svůj úkol pro tento život.

My posuzujeme přírodu jako něco mnohem širšího, než to činí současné vědy, a do svého pozorování zahrnujeme všechny takové fenomény, které jsou dodnes považovány za nadpřirozené. Jedná se však o skutečnosti, které spočívají na přirozených, i když doposud neznámých, zákonitostech. Je pro nás potěšitelné, i když ne rozhodující, že právě přírodní vědy začínají zvažovat své postavení a vytyčovat nové hranice. Aktuálním příkladem je v poslední době medicína, kde se nedá přehlédnout, jakých výsledků bývá dosahováno takzvanými alternativními léčebnými metodami. Podobně je tomu i u fyziky, kde v mezidobí došlo k poznání, že materie není nic jiného než zhuštěná energie. A jestliže ještě většině lidí nejsou jasná pozadí a zákonitosti, ukazuje se, o co širšího pole budoucích výzkumů bude muset být využíváno.

Co my dnes již víme o podstatě člověka a jeho postavení v Kosmu, dovoluje každému, kdo je s poznatky obeznámen, aby nahlédl za závoj lidské existence. Takovému člověku se otevírá pohled na netušené perspektivy a na možnost poznání sebe sama. Sebepoznání je jedinou cestou, po níž je možné se dopracovat ke svému vyššímu určení. Z takového poznání vyrůstají závazek a zodpovědnost ve vyšším slova smyslu, nežli je těmto pojmům všeobecně rozuměno.

Toto poznání přispěje k tomu, že se i váš život bude v tomto smyslu pozvolna měnit.

Pro A.M.O.R.C., Řád Růže a Kříže, z jeho dlouhé tradice vyplývá závazek toto obrovské a cenné vědění chránit, zároveň jej však zpřístupňovat opravdovým a důstojným bližním, kteří hledají Světlo, jak se také tyto největší pravdy nazývají. Tento úkol považuje Řád i za závazek své služby lidstvu.

Toto dědictví zdůvodňuje potřebu finančního a ideového zázemí Řádu, aby na ně mohli být upozorněni všichni nepředpojatí, pokrokoví a otevření lidé tohoto světa bez ohledu na svůj společenský původ a vzdělání, neboť nás s nimi spojuje společný zájem.

Lidé jako vy mají dotazy.
My máme odpovědi.


Všem čtenářům a čtenářkám, rozhodnutým pro studium

Společná úmluva

Ctění čekatelé studia,

blahopřejeme vám k vašemu dalekosáhlému rozhodnutí ucházet se o studium v rámci řádu A.M.O.R.C. Jde o důležitý a rozhodující krok, jehož pozitivní důsledky na sebe nedají dlouho čekat.

Abyste dospěli co možno nejrychleji k prožitku studia, které má obohacovat váš život, jistě byste rádi věděli, co je třeba učinit. Z tohoto důvodu jsme v tomto textu uvedli jakýsi přehled, který zahrnuje všechny předpoklady naší společné dohody.

Jinak se těšíme na to, že vás brzy přivítáme jako dalšího z našich blízkých a studujících v jednom z nejdůležitějších mysticko-filosofických bratrstev tohoto světa, které je zavázáno pokroku a má velmi bohatý základ v tradici.

Přejeme vám mnoho dobrého

Starý Mystický Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C.
Velká lóže jurisdikce českého a slovenského jazyka

(mE) sign blue

Michal Eben
Velmistr


Přihláška

Pokud jste rozhodnuti stát se členy Řádu Růže a Kříže, A.M.O.R.C., přečtěte si pozorně text na následující stránce a řiďte se dalšími pokyny. Děkujeme.

Back To Top