skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

Starý Mystický Rád Ruže a Kríža, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, v skratke A.M.O.R.C., je iniciačným rádom, ktorý vedie svojich študujúcich cestou zasvätenia k vyššiemu poznaniu a vlastnému zažitiu Boha. Prostredníctvom iniciácií, teda zasvätením do jednotlivých vyšších stupňov, sa dôkladne rozvíjajú duchovné schopnosti človeka, pretože táto činnosť nachádza paralelu v zákonoch Univerza.

Najdôležitejším prvkom štúdia v Ráde Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je mystika. Mystikom je označovaný taký človek, ktorý sa snaží rozvíjať vlastné vnútro a využiť ho na to, aby našiel priamy prístup k Najvyššiemu. Prostredníctvom tohoto krátkeho, vedomého spojenia s Božským vedomím, ktoré drieme v každom človeku, je možné dospieť k hlbšiemu, vnútornému mieru, harmónii a vyrovnanosti. Zažitím zákonitostí a praktickým zaobchádzaním s nimi je možné postupne stále dokonalejšie zvládnuť ťažkosti a skúšky života.

Študujúci Rádu Ruže a Kríža nepreberá len jednoducho nejaké názory o živote, či nejaké tvrdenia, ale stále sa snaží získavať vlastné skúsenosti s takzvanou inou realitou, ktorej existenciu si má možnosť sám overiť.

Tým, že sa aktívne zúčastňuje na bežnom dennom živote, má možnosť overiť si užitočnosť a praktický význam svojich poznatkov, preveriť si ich platnosť, a tak sa pomaly, ale iste učiť zvládnuť svoj vlastný život.

Pre mystika je Univerzum duchovnej povahy. Je to samu seba si uvedomujúca suma všetkého, čo jestvuje. Všetka matéria a energia je časťou tejto prasubstancie. Naše vedomie je taktiež čiastočkou, iskrou nekonečne veľkého Božského vedomia a tým nesmrteľné. Tým si vieme vysvetliť ako pôsobí sila ducha na celý náš život a prečo vlastne nemôže existovať žiadna náhoda. Zmyslom stvorenia je ďalej sa rozvíjať mnohými opätovnými zrodeniami k rozsiahlejšej forme existencie. A cieľom učenia Rádu Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je viesť svojich študujúcich k Väčšiemu svetlu, ku Kozmickému vedomiu.

Keď tu používame pojem „rád“, nemyslíme tým žiaden cirkevný rád, alebo niečo, čo nemá priamy kontakt s moderným svetom.

Rád Ruže a Kríža je združením rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa spoločne učia praktickej mystike a snažia sa ju realizovať vo svojom dennom živote.

A.M.O.R.C. je oficiálne registrovanou organizáciou na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky.

Back To Top