skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

Rosekruciánský kodex

rosy-cross-triangle

Salutem Punctis Trianguli!

 
1) Ráno, ještě než vstaneš, poděkuj Bohu svého srdce za nový den, v němž ti bylo dopřáno žít na pozemské rovině a požádej o inspiraci během tohoto dne. Poté, stoje tváří k Východu, učiň sedm hlubokých nádechů a soustřeď se přitom na vitalitu, jež se v tobě probouzí. Nato vypij sklenici vody a začni vykonávat své činnosti.

2) I přes životní zkoušky a trápení považuj vždy život za nejvzácnější dar, jaký kdy byl Kosmem lidstvu poskytnut, neboť je základním kamenem jeho spirituálního vývoje a zdrojem štěstí, jež hledá. Pohlížej tedy na své tělo jako na chrám své duše a věnuj mu co největší péči.

3) Je-li to možné, vyhraď si ve svém domově místo pro modlitbu, meditaci a studium učení Řádu. Učiň z něj svou oratoř, svoji svatyni a chraň je před veškerými světskými starostmi a činnostmi.

4) Před každým jídlem vzdej Bohu díky za štěstí, že máš co jíst a pomysli na ty, kdo nemají tuto výsadu najíst se do sytosti. Jsi-li sám nebo ve společnosti dalších členů Řádu, polož ruce nad jídlo dlaněmi dolů a prones v duchu či nahlas tuto symbolickou invokaci: „Nechť je toto jídlo očištěno a magnetizováno vibracemi vyzařujícími z mých rukou, aby poskytlo mému tělu i duši vše potřebné. Kéž jsou ti, kdo hladoví, spojeni s touto potravou a kéž mohou spirituálně sdílet její užitek. Nechť se tak stane!“

5) Víš, že cílem každé lidské bytosti je zdokonalovat se a stávat se lepším. Proto neustávej ve snaze probouzet a projevovat přednosti duše, jež tě oživuje. Činíš-li tak, přispíváš ke svému vývoji a posloužíš tak věci humanity.

6) Každého dne se na chvíli stáhni do ústraní, nejlépe do svého sanktuária. Vyšli myšlenky lásky, souladu a zdraví ke všemu lidstvu jako celku a zejména k těm, kdo fyzicky či mentálně strádají. Požádej zároveň Boha, aby jim pomáhal na všech rovinách a chránil je co nejvíce ode všech životních strázní.

7) Chovej se tak, aby tě všichni, kdo s tebou sdílejí tvoji existenci nebo s tebou žijí v kontaktu, pokládali za příklad a cítili přání být jako ty. Veden hlasem svého vědomí, nechť jsou tvé mravy co nejčistší a nechť je tvým prvořadým zájmem vždy správně myslet, správně mluvit a správně jednat.

8) Buď shovívavý a střez právo na odlišnost. Nikdy neužívej schopnosti úsudku k obviňování či odsuzování kohokoli, neboť neumíš číst v srdcích a duších. Pohlížej na druhé shovívavě, mírně a hledej v nich to nejlepší.

9) Buď velkorysý k těm, kdo jsou v nouzi či v menší výhodě, než ty. Zařiď, abys mohl každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek pro druhé. Ať vykonáš cokoli dobrého, nevychloubej se tím, ale poděkuj Bohu, že ti dal možnost přispět blahu druhých.

10) Buď umírněný ve svém chování a varuj se všech extrémů. Buď střídmý a následuj za všech okolností střední cestu.

11) Zastáváš-li vlivné postavení, nebuď na ně pyšný a nedopusť, aby tě vliv, jež uplatňuješ, omámil. Nikdy jej nepoužij k donucování někoho k tomu, aby učinil něco, co sám odsuzuje nebo co je nespravedlivé, protiprávní nebo nemorální. Ber své postavení se skromností a využij je ve službě obecnému blahu.

12) Naslouchej druhým a mluv uváženě. Musíš-li kritizovat, čiň tak konstruktivně. Požádá-li tě někdo o radu ve věci, s níž nejsi obeznámen, pokorně přiznej svoji neznalost. Nesniž se nikdy ke lžím, pomluvě či křivému obvinění. Uslyšíš-li zlomyslné klepy, nepodporuj je tím, že bys jim popřál sluchu.

13) Dodržuj zákony své země a snaž se být dobrým občanem. Měj vždy na paměti, že klíč k pokroku lidstva spočívá ve vývoji vědomí.

14) Buď humanistou a považuj celé lidstvo za svoji rodinu. Všechny lidské bytosti jsou bratry a sestrami, bez ohledu na rasu, kulturu či víru. Zaslouží si tedy stejnou úctu a ohledy.

15) Považuj přírodu za nejnádhernější svatyni a výraz Božské dokonalosti na Zemi. Měj v úctě život ve všech formách a považuj zvířata za bytosti ne pouze živé, ale také vědomé a citlivé.

16) Buď provždy volnomyšlenkářem. Uvažuj sám a ne podle toho, jak uvažují druzí. Ponech také každému svobodu myšlení, nevnucuj nikomu své myšlenky a měj vždy na paměti, že i tvé myšlenky se vyvíjejí.

17) Měj v úctě všechny náboženské či filosofické víry, pokud nepodrývají lidskou důstojnost. Nepodporuj fanatismus či fundamentalismus žádného druhu a v žádné formě. Hleď, abys ve svém prožívání víry nebyl dogmatický ani sektářský.

18) Splň vždy své sliby a závazky. Dáš-li slovo, měj je za svaté a svaž s ním svoji čest. Máš-li složit přísahu, mysli přitom na Kříž s Růží, symbol našeho etického ideálu a pamatuj, že každá lež, kterou bys pronesl, bude pro tebe mít karmické důsledky. Je-li možné oklamat své bližní, Božskému soudu neunikne nikdo.

19) Můžeš-li si to dovolit a máš-li takové přání, podporuj Řád materiálně, abys napomohl jeho činnostem a přispěl k jeho stálosti.

20) Účelem Řádu je přispívat k povznesení vědomí a předávat svá staletá učení. Staň se tedy schopným představovat jeho myšlenky těm, kdo hledají Vědění, aniž by ses je snažil přesvědčovat.

21) Nikdy nepřesvědčuj nikoho o tom, že členové Řádu jsou mudrci, kteří vlastní Pravdu. Jsi-li tázán, představ se jako filosof či jako ten, kdo hledá Moudrost. Nikdy nepředstírej, že jsi dosáhl stavu Růže a Kříže, ale říkej, že jsi zdokonalující se rosekrucián.

22) Večer, těsně před usnutím, učiň bilanci uplynulého dne a posuď, v čem byl konstruktivní a v čem nikoli. Podle svého nejlepšího svědomí zvaž své myšlenky, slova a činy celého dne. Vyvoď z toho užitečná poučení pro svůj spirituální vývoj a učiň pevná předsevzetí. Poté vyšli lidstvu jako celku pozitivní myšlenky a než usneš, odevzdej svou duši do Boží péče.

Nechť se tak stane!

Back To Top